Free shipping for all order of $150


GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHÒNG KHÁCH SẠN
Giải pháp điều khiển phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao

GENERAL DESCRIPTION – HOTEL ROOM CONTROL SYSTEM

MÔ TẢ TỔNG QUÁT - HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÒNG KHÁCH SẠN

 

1.    KEYCARD HOLDER

BỘ GIỮ KHÓA THẺ

Keycard  holder  shall  give  occupancy  indication  to  the  room control unit (RCU).  RCU shall update room status to Management System (at reception)

Trạng thái bộ giữ khóa thẻ sẽ được truyền tín hiệu tới bộ điều khiển phòng (RCU). Bộ điều khiển phòng sẽ cập nhật tình trạng phòng về hệ thống quản lý (tại tiếp tân)

When guest enter room (check-in registered at reception) and keycard is fully inserted, the following shall take place:

Khi khách vào phòng (đã đăng ký tại tiếp tân) và gắn thẻ vào bộ giữ khóa thẻ, các chức năng sau sẽ được thực hiện:

-       Welcome lighting scene is turned on.

Bật đèn chế độ đón tiếp.

-       Curtain/shutter is open

Rèm (màn) cửa mở ra.

-       Air-conditioning setpoint is lowered to predefined comfort level.

Máy lạnh thiết lập mức tiện nghi được cài đặt sẵn.

-       Electricity is enabled in selected power sockets.

Mạch ổ cắm lựa chọn được bật lên.

-       Room status is updated in the Management System (at reception)

Tình trạng phòng được cập nhật về hệ thống quản lý (tại tiếp tân)

When guest leave room (still remains sold) and keycard is removed, the following shall take place:

Khi khách ra khỏi phòng (vẫn còn thuê phòng) và thẻ được lấy ra khỏi bộ giữ khóa thẻ các chức năng sau sẽ được thực hiện:

-       Lighting is turned off after a defined delay (15-30 sec.)

Đèn phòng sẽ tắt sau một thời gian trễ (15-30 giây)

-       Curtain/shutter is closed

Rèm (màn) cửa đóng lại

-       Air-conditioning setpoint is changed to energy-saving level

Máy lạnh thiết lập mức tiết kiệm điện.

-       Electricity is disabled in selected power sockets

Mạch ổ cắm lựa chọn được tắt.

-       Room status is updated in the Management System (at reception)

Tình trạng phòng được cập nhật về hệ thống quản lý (tại tiếp tân)

When keycard is removed and but Guest Room is not sold, the following shall take place:

Khi thẻ được lấy ra khỏi bộ giữ khóa thẻ và khách không còn thuê phòng, các chức năng sau sẽ được thực hiện:

-       Lighting is turned off after a defined delay (15-30 sec.)

Đèn phòng sẽ tắt sau một thời gian trễ (15-30 giây)

-       Curtain/shutter is closed

Rèm (màn) cửa đóng lại

-        Air-conditioning setpoint is changed to energy-saving level defined for long absence

Máy lạnh thiết lập mức tiết kiệm điện theo điều kiện không có người trong phòng.

-       Electricity is disabled in selected power sockets

Mạch ổ cắm lựa chọn được tắt.

-       Room status is updated in the Management System (at reception)

Tình trạng phòng được cập nhật về hệ thống quản lý (tại tiếp tân)

 

2.    BEDSIDE CONTROL PANEL

BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐẦU GIƯỜNG

A local control panel shall be located by the bedside, enabling the function as follows:

Một bộ điều khiển sẽ được đặt tại đầu gường, có các chức năng như sau:

-       Master on/off all lights

Tắt/ mở các mạch đèn

-       Daytime lighting scene

Chế độ đèn ban ngày

-       Night lighting scene (leaves dimmable bedside lights on a predefined level), curtain/shutter is closed

Chế độ đèn ban đêm (giữ mức sáng cài đặt sẵn cho đèn đầu giường), rèm (màn) cửa đóng lại

-       Do not disturb/ Make up room button

Nút nhấn “Không làm phiền” và “Xin dọn phòng”

-       Clock display (option)

Màn hình hiển thị giờ.

-       Customized as required.

Tùy chỉnh theo yêu cầu

3.    ENTRANCE PANEL

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TẠI CỬA VÀO PHÒNG

Enabling the function as follows:

Có các chức năng như sau:

-       Master on/off all lights

Tắt/ mở các mạch đèn

-       Aircond control

Tắt/ mở, tăng giảm 3 cấp tốc độ quạt

-       Daytime lighting scene

Chế độ đèn ban ngày

-       Night lighting scene (leaves dimmable bedside lights on a predefined level)

Chế độ đèn ban đêm (giữ mức sáng cài đặt sẵn cho đèn đầu giường)

-       Do not disturb/ Make up room (Service call) button

Nút nhấn “Không làm phiền” và “Xin dọn phòng”

 

4.    SERVICE REQUESTS

YÊU CẦU PHỤC VỤ

The guest shall be able to initiate the following requests using the Entrance Panel or Bedside control panel:

Khách có thể kích hoạt các yêu cầu tại bảng điều khiển tại cửa vào và tại bảng điều khiển đầu giường:

-       Do not disturb - turns on an indicator light outside of guest room

Không làm phiền – đèn báo ngoài phòng được bật.

-       Service call (or make up room) - turns on an indicator light outside of guest room and activates request at reception

Gọi phục vụ (hay xin dọn phòng) - đèn báo ngoài phòng được bật và tín hiệu yêu cầu được báo về tiếp tân.

5.    NETWORK CONNECTION

KẾT NỐI MẠNG:

All Guest room can be controlled and monitored from the management system at reception and management department. Guest room status (time in/out, lease time service requested...) shall be managed and updated by the hotel management software.

Các phòng khách sạn có thể được điều khiển và giám sát từ hệ thống quản lý tại tiếp tân và bộ phận quản lý khách sạn. Tình trạng phòng (thời gian ra vào phòng, thời gian lưu trú, yêu cầu phục vụ…) được quản lý và cập nhật bởi phần mềm quản lý khách sạn.

All room control unit shall be connected to the floor control gateway at each floor, and then connect to master control via TCP/IP protocol.

Các bộ điều khiển phòng sẽ được kết nối về cổng giao tiếp mạng tại từng tầng, từ đây sẽ kết nối về điều khiển trung tâm qua giao thức mạng.
https://makel.vn/bo-dieu-khien-phong-rcu-dr36st-vn1701.html

 

trong Tin tức
GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHÒNG KHÁCH SẠN
Công ty TNHH Makel Việt Nam 29 tháng 3, 2023
Share this post
Tag
Lưu trữ


TOP 5 các thiết bị sưởi ấm vào mùa đông